YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Menfaat Sahipleri Politikası

Amaç

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (“Aksa Akrilik veya Şirket”) menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik usul ve esaslarını tanımlamaktır.

Kapsam

Menfaat sahipleri; Şirketin pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, aracı kurum ve kuruluşlar, analistler, potansiyel yatırımcılar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi Şirket’in faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

Menfaat Sahiplerinin Korunması

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketin de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.  Menfaat sahiplerinin korunması amacıyla oluşturulan politikalar Aksa Akrilik Kurumsal internet sitesinde “Politikalar” bölümünde detaylı bir şekilde duyurulmuştur.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Aksa Akrilik, pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, menfaat sahiplerinin zamanında, eksiksiz bilgiye ulaşmasını sağlayacak yapı oluşturmak için azami gayreti göstermektedir.

Kurum dışı bilgilendirmeler Şirket kurumsal internet sitesi, kamuyu aydınlatma platformu ve kurum içi bilgilendirmeler ise ilave olarak Şirket portalları ve özel uygulamalarla yapılmaktadır.

Şirket, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, menfaat sahipleri ile bilgi ve açıklama paylaşmanın sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır. Sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Mali İşler Direktörlüüğü bünyesinde yer alan, Sermaye piyasası kurulu lisanslama usullerine uygun personellerinden oluşan Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları kurumsal iletişim birimi tarafından yerine getirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Aksa çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Menfaat sahiplerine yönelik yapılacak bilgilendirmelere ait usul ve yöntemler detaylı olarak Şirket Kurumsal internet sitesinde  bilgilendirme politikası başlığında paylaşılmıştır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında borsada işlem gören hisseleri temsilen eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere 2014 yılından itibaren Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Aksa Akrilik azınlık tanımını menfaat sahiplerinin hak

 

kullanımlarını bir adım daha öteye götürerek  kanunda öngörülen yüzde 5 oranı yüzde 4’e revize etmiş ve esas sözleşmesine eklemiştir.

Şirket çalışanlarının yönetime katılması amacı ile faaliyetlerini sürdüren “Temsil Heyeti”, çalışanlardan gelen öneri, şikayet ve fikirlerin üst yönetime aktarılması sağlanmaktadır. . Çalışanların kendi aralarında seçim usulü belirlediği üyelerden ve Şirket üst yönetiminden oluşan temsil heyeti, çalışanların düzenli olarak yönetime katılımını amaçlamaktadır. Aynı zamanda tüm çalışanların kullanımına açık olan öneri sistemi aracı ile önerilerini yöneticilerine iletme imkanı bulunmaktadır.

Müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları ve çeşitli toplum kuruluşları ile münferit veya toplu görüşmeler yapılmakta, bu görüşmelerde ortaya çıkan öneriler değerlendirilmektedir. Ayrıca pay sahipleriyle üst yönetimin katıldığı görüşmeler aracı ile iletişim kurulabilmektedir. Tüm menfaat sahiplerinin kullanımına açık şekilde, üçüncü bir taraf tarafından yönetilen Etik Hattı sayesinde menfaat sahiplerinin gördüğü uygunsuzlukların doğrudan üst yönetime iletebileceği bir iletişim kanalı da bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızın temelinde insan haklarına saygıyı esas alınmaktadır. Aksa küresel iş başarısını ileriye taşıyacak esas gücün yetenekli, yaratıcı, öğrenmeye açık ve mutlu çalışanlar olduğuna inanmaktadır. Çalışanlarının kariyerlerine yaptığı katkının iş başarısına doğrudan etki edeceğine inanmaktadır.

Tüm çalışanların doğru zamanda doğru işi yapmasını, bilgi ve yeteneklerini ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmelerini, performansları hakkında yapıcı ve zamanlı geribildirim almalarını sağlayacak sistemler kullanılmaktadır. Etkin yetenek yönetimi uygulamalarıyla geleceğin liderleri çalışanlarımız arasından belirlenmektedir. Çeşitli iç iletişim uygulamalarıyla çalışan katılımı güçlendirilir, çalışan bağlılığını artırmak adına çaba sarf edilir, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek için tüm önlemler alınır.

Şirket çalışanlarının insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sunmak başlıca kurumsal değerleri arasında yer almaktadır. Tüm organizasyonlarda çalışan haklarına saygılı, ayrımcılığa geçit vermeyen ve küresel insan hakları ilkelerine bağlı insan kaynakları süreçleri hayata geçirilmektedir. Bu anlayışı değer zincirinde yaygınlaştırmanın yollarını aranmaktadır.

Aksa Akrilik olarak, işe alımdan ücretlendirmeye, performans değerlendirmeden kariyer yönetimi uygulamalarına kadar tüm uygulamalarda bu değerler ışığında hareket etmekte, cinsiyetten bağımsız, ayrımcılık yapmadan, pozisyona uygun özelliklere sahip bireyler değerlendirilerek işe alım süreçleri gerçekleştirmekteyiz. İşe alım uygulamalarında yaş, fiziksel engel, ırk, etnik köken, cinsiyet, din, inanç, cinsel yönelim farkı gözetmeden tüm potansiyel çalışanlarımıza eşit mesafede yaklaşılmaktadır.  Engelli çalışanlarımızı bedensel durumlarına uygun işlere yerleştirmekte, yerel istihdam politikamızla operasyon coğrafyamızın sosyo-ekonomik gelişimine yardımcı olmaktayız. Şirket stratejik iş hedefleri doğrultusunda nitelikli işgücünün şirket bünyesine kazandırılması ve korunmasına azami önem gösterir; etkin performans değerlendirme, çalışan gelişimi ve kariyer yönetimi uygulamalarıyla yetenek yönetimi alanındaki performans sürekli olarak geliştirilmeye çalışır. Aksa Akrilik’te çalışan eğitimleri katılımcı bir model ile planlanır. Tüm departmanlardan temsilcilerin ve Temsil Heyeti’nden üyelerin katılımıyla oluşan Aksa Eğitim Kurulu (AKEK), çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesinde İnsan Kaynakları departmanına

 

tavsiye ve destek vermektedir. Bu kapsamda Akademik Destekler, Kariyer Haritaları, Geliştiren Yönetici Semineri, Mentor Mentee Programı, Koçluk Uygulamaları gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışanlara yönelik “tazminat politikası” kurumsal internet sitesinde politikasına yer verilmiştir.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket sorumluluklarını “Sürdürülebilir Tedarik Zinciri” bakış açısı altında yerine getirir, tüm tedarikçileri ve paydaşlarına benzer yaklaşım ve bakış açısını yaymaya gayret gösterir. Un Global Compact’in 10 ilkesini kabul ederek tüm tedarik zincirinde bu ilkelerin uygulanmasını gözetmektedir. Şirket Kurumsal internet sitesinde sürdürülebilir tedarik zinciri politikasına yer verilmiştir.

Şirket faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri ilgili departmanlarca değerlendirilerek müşteriler bilgilendirilir. Şirketimiz ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir.

Yatırımcılarla ilişkiler

Şirket tüm hissedarlarına sürdürülebilir değer yaratma amacıyla adil, şeffaf, sorumluluk sahibi ve hesap verilebilir yönetim anlayışıyla tüm menfaat sahiplerimize kapsamlı ve doğru bilgi verme amacıyla yatırımcı ilişkileri araçları kullanılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi ilke edindiği temel çalışma prensipleri arasında ulaşılabilirlik, paydaşlara hızlı geri dönüş sağlama, şeffaf, tutarlı ve zamanlı bilgilendirme yer almakta olup ve Şirket internet sitesinde mevcut olan bilgilerin güncel tutulması esastır. Bölümdeki her çalışanın, yasal mevzuata hakim, Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu tuttuğu lisanslara sahip olan, şirket ve sektör dinamiklerini iyi bilen ve aktarabilen yetkin kişilerden oluşmasına özen gösterilmektedir. Bu bağlamda Yatırımcı İlişkileri bölümü şirketini doğru tanıyıp iyi analiz ederek ve şirket stratejilerine hakim olup bu stratejilerin iletişimini en etkin yöntemlerle yaparak fark yaratmayı hedeflemektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket faaliyetlerini, internet sitesi (www.aksa.com) vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütür.