YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Bilgilendirme Politikası

1.Amaç

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.’nin (“Aksa” veya “Şirket”) temel kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamayı amaçlar. Aksa, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, menfaat sahipleri ile bilgi ve açıklama paylaşmanın Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

Aksa, kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Aksa Bilgilendirme Politikası, ilgili mevzuatlar esas alınarak oluşturulmuş, yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine Şirket’in kurumsal internet sitesi aracılığı ile duyurulmuştur.

2.Kapsam

İşbu Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Aksa’nın kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarının belirlenmesi ve ayrıca Aksa’nın sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimine ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

3.Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

4.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Aksa tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

1. Borsa İstanbul’a Kamuya Aydınlatma Platformu (“KAP”) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları (sözkonusu açıklamalar İngilizce özet tercümeleri ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların ve analistlerin elektronik ortamda ulaşabileceği şekilde erişime açılır), 2. Borsa İstanbul’a KAP aracılığıyla periyodik olarak iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (İnternet sitemizde Türkçe ve İngilizce yayınlanır),

3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,

4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

5. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,

6. Şirket kurumsal internet Sitesi ve bilgi toplumu hizmetleri, E-yönet ekranları,

7. Telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları,

8. Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar,

9. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,

10. Sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenen diğer bilgi ve belgeler.

5.Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından veya yatırımcı ilişkileri birimi bilgisi dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı ile yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları kurumsal iletişim birimi tarafından yerine getirilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Aksa çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri birimine yönlendirilir.

6.Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları “Özel Durumlar Tebliği”ne uygun olarak ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri biriminin koordinasyonunda ilgili birimlerin (hukuk, kurumsal iletişim gibi) tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, Borsa İstanbul ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzalarla KAP’a gönderilir ve en geç ertesi gün yer alacak şekilde Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve en az beş (5) yıl süreyle internet sitesinde saklanır. İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.

7.Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Aksa finansal tabloları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde üçer aylık dönemlerde, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS esas alınarak hazırlanır. Altı aylık sınırlı inceleme ve yıllık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilir. Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde Denetimden Sorumlu Komite’den alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan Finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetçi raporu yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla duyurulur. Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotları Şirket’in kurumsal internet sitesinde de bulunmaktadır.

8.Faaliyet Raporu

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatındaki ilgili düzenlemelere ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Üç, altı ve dokuz aylık ara dönem faaliyet raporları, ara dönem finansal tablolar ile birlikte yayınlanır. Yıllık Faaliyet Raporu ise, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süre içerisinde hazırlanır. Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve sorumluluk beyanından oluşan yıllık finansal rapor, bunlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporları ile birlikte Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süre içerisinde kamuya duyurulur. Yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul öncesinde genel kuruldan en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve ayrıca Şirket’in kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır.

9.Kurumsal İnternet Sitesi (www.aksa.com)

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde zorunlu bilgilerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hususlara yer verilir. İnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir.

10.İdari Sorumluluğu olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve bu organın üyesi olmayan ancak doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler (‘İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler’) ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arızi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Bu liste Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulmuş olup, sürekli olarak güncellenmekte ve ayrıca kurumsal internet sitesi aracılığıyla da yayınlanmaktadır. Şirket’in ana ortaklığı, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetici ve ilgili çalışanları da içsel bilgilere erişimi olan kişiler arasında değerlendirilmektedir. Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından SPK’nın ilgili tebliğinde belirtilen bir takvim yılı içerisinde asgari tutarı aşan işlemler ile birlikte ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu oranların altına düşmesi/üstüne çıkması durumuna neden olan işlemler, işlemi yapan tarafından Borsa İstanbul’a bildirilir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler Şirketin yönetim kurulu üyelerini ve Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri kapsamaktadır.

11.İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

İçsel Bilgi olarak tanımlanan bilgiler; Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6. Maddesi çerçevesinde;

1) Şirketimiz; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

2) İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri Özel Durumlar Tebliği’nde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, açıklama yapılmayabilir.

3) Şirketimiz, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda şirket;

a) İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak,

b) İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak,

c) İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak ile yükümlüdür.

4) Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır.

5) SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin 5.maddesinin ikinci fıkra hükmünde düzenlenen durumlarda, anılan kişiler de Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesinde yer alan erteleme hakkından yararlanabilir. Bu kişiler tarafından Şirketimize yapılacak bildirim üzerine bu maddenin dördüncü hükmü uygulanır.

12.İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Genel ilke olarak, içsel bilgiye sahip çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar.Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise, erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Aksa İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede bulundukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

13.Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Aksa, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Aksa, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

14.Yüz yüze yapılan toplantılar

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde yüzyüze yapılan toplantılar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık, bu toplantılarda, yeni bir bilgilendirme yapılmaz ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgiler açıklanmaz.

15.Yasaklı ve Sessiz Dönem

Tüm Şirket ve Şirket’in Bağlı Ortaklıkları/Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarda içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin (altıncı ve yıllık finansal tablolar) bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde Aksa paylarında yasaklı dönem uygulaması nedeniyle işlem yapmaları yasaktır. Ayrıca, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde şirketin mali yapısına ilişkin sorular sessiz dönem uygulaması nedeniyle cevaplanmaz. İlgili SPK mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, “sessiz dönem” uygulaması Aksa’yı temsil etmeye yetkili işilerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.

16.Basın Yayın Organlarınca Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Yöntem

Aksa, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Aksa ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler, abone olunan veri yayın aracılığıyla takip edilmektedir.

Piyasadaki asılsız haberlere ve söylentilere yönelik açıklama yapılması: Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur. Söz konusu yükümlülük, Sermaye Piyasası Kurulu veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

17.Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması

SPK’nın Özel Durum Tebliği hükümlerine uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilir.

18.Analist Raporları

Aksa, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket İnternet Sitesinde yayınlamaz. Aksa, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir. Aksa kendisini takip listesine alan analistleri ve bağlı oldukları firmaları İnternet Sitesi’nde kamuya açıklar.