YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Yatırımcı Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (“Aksa Akrilik”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz, Aksa Akrilik’de sahip olduğunuz hisselere ilişkin haklarınızın kullanılabilmesi, hissedarlıktan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat kapsamında yasal mevzuata uyumun sağlanması, şirket genel kurul süreçlerimizin ve elektronik genel kurul süreçlerimizin usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi, iletişim kurulması, hukuki ve ticari işlem güvenliğinin sağlanması, risk yönetimi faaliyetleri çerçevesinde gerekli iş süreçlerinin kontrollerinin sağlanması, işlem güvenliğini sağlamak için gerekli bilgi teknolojileri işlemlerinin yapılması, talep, görüş ve şikayetlerinizin karşılanması, Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimizce toplanmakta ve fiziki ya da elektronik ortamda işlenmektedir.

  • Kimlik Bilgileri (ad soy ad, T.C. kimlik kartınız, pasaportunuz ya da ehliyetiniz ve bu belgelerde yer alan bilgiler)
  • İletişim Bilgileri (telefon numaranız, adresiniz ve ikametgâhınız, e-posta adresiniz)
  • Hukuki İşlem Bilgisi (imzanız vb.)
  • Finans Bilgisi (şirket hissedarlığına istinaden yapılan ödemeler vb.)
  • Diğer Bilgiler (Hissedarlıktan kaynaklı diğer kişisel veriler toplanabilmektedir).

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla hizmet alınan taraflarla (örneğin genel kurul süreçlerinde MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasına ilişkin hizmet alınan yetkili kişi ve kurumlar), aracı kuruluşlar ile, iş ortaklarımızla, Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü ölçüde aktarılabilecektir.

Bunun yanında kanundan doğan yükümlülüklerimizin ya da şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi ve raporlama yükümlülüklerimizin ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi amaçlarıyla Aksa Akrilik’in Türkiye’de bağlı olarak faaliyet gösterdiği Akkök Holding ve Akkök Holding grup şirketleri ile hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar, noterler, denetçiler ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ancak hiçbir durumda herhangi bir mevzuata aykırı olarak kişisel veri paylaşım faaliyeti yürütmediğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak ve açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

a)      Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b)      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

c)      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d)      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

e)      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK madde 11 uyarınca, Aksa Akrilik’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna Şirketimizin www.aksa.com adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş

Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No:2 Taşköprü/Çiftlikköy/Yalova

Tel: +90 (226) 353 25 45

Fax: +90 (226) 814 18 55

Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: 8063

www.aksa.com